арап

 • 141алкохолизација — (арап al kohhlu) хем 1. ослободување на шпиритусот од водата, пречистување на алкохолот, 2. мешање на алкохол со некоја течност …

  Macedonian dictionary

 • 142алкохолизира — (арап al kohhlu) хем 1. засили/засилува пијалак со алкохол, 2. труе со алкохол …

  Macedonian dictionary

 • 143алкохоличар — (арап al kohhlu) човек што се предал на пиење пијаница …

  Macedonian dictionary

 • 144алкохолометар — (арап al kohhlu, грч metron мера) инструмент за мерење на количеството на алкохол во некој опоен пијалак …

  Macedonian dictionary

 • 145алкохолометрија — (арап al kohhlu, грч mеtria мерење) 1. мерење на количеството на алкохолот, 2. подложување на алкотест …

  Macedonian dictionary

 • 146алмада — (арап al ma diyat) 1 црнечки чамец направен од кора од дрво 2. вид брза едрилица во источна Индија …

  Macedonian dictionary

 • 147алманах — (арап al manakh) 1. годишник 2. поголема повремена публикација 3. зборник на статии или студии од поголем број автори …

  Macedonian dictionary

 • 148алморахам — (арап) првиот месец во годината според арапскиот календар …

  Macedonian dictionary

 • 149алмукантарат — (арап) астр круг на небото паралелен со хоризонтот …

  Macedonian dictionary

 • 150алтазимут — (арап as sumut патишта) преносен инструмент за мерење на агли …

  Macedonian dictionary

 • 151алхемичар — (арап al qimia) 1. човек што се занимава со алхемија, што прави злато на вештачки начин, 2. таинствен средновековен науч …

  Macedonian dictionary

 • 152алхемија — (арап al qimia) 1. назив за најстарата хемија, особено кај Арапите, 2. подоцна, во Европа во средниот век ненаучно занимавање со хемијата, обид да се пронајдат каменот на мудроста (со чија помош обичните метали би се претворале во злато) и… …

  Macedonian dictionary

 • 153алхидада — (арап al hadat) тех подвижен линијар, дел од нониусот, за мерење на агли …

  Macedonian dictionary

 • 154алџамија — (арап al gami) голем мухамедански храм …

  Macedonian dictionary

 • 155амалгам — (арап malagma олеснувачко средство) 1. хем легура од жива со други метали (на пр, со калиум, натриум, бакар, злато, сребро и др), 2. фиг цврст спој на нешто, слеаност …

  Macedonian dictionary

 • 156анил — (арап an nil) бот растение од кое се добива индиго …

  Macedonian dictionary

 • 157анилизам — (арап an nil) мед труење со анилин …

  Macedonian dictionary

 • 158анилин — (арап an nil) хем безбојна отровна течност (C6H5NH2) што се употребува за производство на бои и на разни органски соединенија …

  Macedonian dictionary

 • 159ајдук — (арап haydud) 1. првобитно отпадник што се борел против турските насилници, 2. денес отпадник од власта и од законот, 3. кај Турците разбојник, 4. кај Унгарците а) лесно вооружен пешадиски војник, б) слуга во унгарска народна носија …

  Macedonian dictionary

 • 160балија — (арап bali стар) муслимански селанец, човек од народот, прост човек …

  Macedonian dictionary